خبر

تخریب منزل مسکونی یک خانواده دوازده نفری بلوچ در چهبار توسط نیروهای نظامی و شهرداری

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، عوامل شهرداری چهبار (چابهار) با همراهی نیروهای نظامی، منزل مسکونی یک خانواده بلوچ دوازده نفری را که سالها در آنجا سکونت …..ادامه خبر

خبر

هشتاد نپر دُزآپا زاندانا جُمَه هۆنێنئے سالرۆچا بندیگ کنگ بوتگ‌اَنت. گۆن کماش و اسپێت ریشانی پادرمیانیا آزات بوتگ‌اَنت چه آزات بوتگانی ردا کۆدکێن چُک هئوار بوتگ

رَسانک نیوز دوشمبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲، هشتاد نپر چه دزگیر بوتگێن مردمان که دُزآپئے جمهئے هۆنینئے سالرۆچا گِرَگ و دزگیر کنگ بوتگ‌اَنت و گێشترێن دزگیر بوتگێنان جهل ۱۸ سالئے اُمرئے …..ادامه خبر