خبر

دروغ‌پردازی سازمان‌یافته رسانه های حکومتی برای ایجاد تشکیک در وضعیت بغرنجی که حکومت برای مردم بلوچستان ایجاد کرده است

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ٣ آبان ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری حال وش گزارش داد که نیروهای امنیتی به منزل اسلم صدیقی زندانی سیاسی سابق مراجعه کرده و پیرامون وضعیت این …..ادامه خبر