خبر

یک بلۆچێن زندانیێئے پاهۆئے هُکمئے اجرا کنگ بیرجندئے زندانا گۆن یک درجهێئے کمّیا (تخفیف)

رَسانک نیوز پنچشَمبِهئے بانگواها ۲۷ مهر ۱۴۰۲، یک بلۆچێن زندانیے گۆن یک درجه کمّی، بیرجندئے زندانا، زندانئے سرمستر و دادجاهئے سرمسترانی دستا  اێدام کنگ بوتگ. اے بلۆچێن زندانیئے پجّار “هُسئین …..ادامه خبر