خبر

نارضایتی ماهی فروشان خیابان دریا چابهار پس از تخریب دکه هایشان توسط نیروهای شهرداری و نظامی

به گزارش رسانک، ماهی فروشان خیابان دریا واقع در شهر چابهار که ماموران شهرداری به همراه نیروهای انتظامی بامداد روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، سایبان های دکه ها و …..ادامه خبر

خبر

وانگجاهئے نۆکێن سالئے یک ماهے گوزگا رند، انگت اُستادئے کمّی سربازئے هلک و دَمگان

رَسانک نیوز بازێنے چه بلۆچستانئے جاهان گۆن یک ماهے چه نۆکێن(۱۴۰۳ـ۱۴۰۲) وانگئے سالئے گوَزگا انگت اُستادِش نێست و لهتے چه آیان گۆن چُنت کلاسئے بئیگا، بس یک اُستادے هستِ و بس. …..ادامه خبر