قطعی مكرر تلفن و اينترنت در شهرستان سرباز

رسانک/ قطعی مكرر خطوط ارتباطی و اينترنتی در مناطق مختلف شهرستان سرباز نارضايتی شديد شهروندان را از خدمات شركت مخابرات، بدنبال داشته است.

یک شهروند سربازی در این باره گفت: “با توجه به اينكه امروزه تلفن و اينترنت به يك جزء جدا نشدنی زندگی تبديل شده و از آنجائيكه زندگی، كار و امور كسب درآمد عده بی شماری از مردم به اين وسيله ارتباطی وابسته است؛ قطعی مكرر تلفن و عدم رسيدگی بموقع درخصوص برطرف نمودن اين مشكل، موجی از نارضايتی را در بين برخی از مشتركين ايجاد كرده است.”

فرسودگی ، پوسيدگی و از بين رفتن عمر مفيد كابل و خطوط ارتباطی بر اثر قرار گرفتن در معرض مستقيم نور آفتاب را علت اصلی قطعی های مكرر تلفن و اينترنت در سرباز میباشند.

این شهروند افزود: “در اغلب اوقات واحد خرابی تلفن بعد از ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از اعلام خرابی، اقدام به رفع آن می كند و اگر مشترك شانس بياورد و تلفنش در روز غير تعطيل و تا قبل از پايان ساعت كاری شركت مخابرات وصل شود؛ اينترنتش نيز وصل خواهد شد در غير اينصورت همچنان بايد منتظر باشد و تا وصل مجدد اينترنت همواره جنگ اعصاب داشته باشد.”

وی اظهار داشت: “اينترنت مخابرات در روزهای غير تعطيل از ساعت ۱۶ بعد از ظهر به بعد و در روزهای تعطيل فاقد هر گونه پشتيبانی بوده و اگر در اين ساعات بنا بر هر دلايلی اينترنت مشتركين قطع و يا با مشكل مواجه شود؛ مشترك بايد تا روز بعد و آغاز ساعت كاری مخابرات منتظر بماند.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*