خبر

حسن روحانى عامل قتل مردم بلوچ و استانهاى جنوب ايران

اكنون اكثر شهرهاى بلوچستان وضعيت قرمز و به مرز هشدار جدی رسیده اند و روزانه مردم زيادى در حال تلف شدن هستند چون زيرساخت هاى بهداشتى در بلوچستان بسيار ضعيف میباشد و مراکز بهداشتی و درمانی نه تنها توانایی مقابله با آن راذندارند بلکه خود تبدیل به مراکز اصلی شیوع این بیماری شده اند. …..ادامه خبر