ارسالی شما

پیام شما

ارسالی سلامخون به شدت کم هست و خیلی از ماها چند روزه منتظر تزریق خون هستیم. لطفا در رسانه هاتون اعلام کنید و از مردم بخواهید برای اهدای خون به …..ادامه خبر

کرونا در بلوچستان

لۆگا بجلّێن

رسانک/ انچش که شما هم سرپد اێت کرونائے نادراهی مان بلۆچستانئے هند و دمگان رۆچ په رۆچ گێشتر شنگ و تالان بئیان انت. مئے دزبندی چه شما سجّهێنان اش انت …..ادامه خبر