No Picture
خبر

ارسالی شما؛در خبرها آمده بود که سرهنگ حیدرعلی کیخای مقدم از مصادره یک تن و 200کیلو انبه یک شهروند چهباری خبر داده بود.

ارسالی آقای فرمانده در این شرایط که مردم نانی برای خوردن ندارند و فشارها از هر طرف مردم را در تنگنا قرار داده مصادره موز و انبه و قاچاق اعلام …..ادامه خبر