رسانکئے هالنامگ مئی 2020

 1. سی اپریلا بندر ابّاسئے سیاڈیئے لهتێن مردمان گُهردوئے کلّگئے سرا ارش کرت، سئے جاهمنند دزگیر کرت و بێڈسّ و نشانێن جاگهێا برتنت. اے جاهمنندانی نام اش اَنت: “شهداد ملاهی”، “جانُک تُرکمانی” و “ایسّپ گریبی”.
  سیاڈیئے مردمان بے هکدیوانئے دزگیری هکمئے پێشدارگ و دزگیریئے سئوب و الّتئے گوَشگا اے سئیێن نپرانی دستان کڈی جتگ و گۆن وت برتنت.
 2. یک مئیا جُمهئے رۆچا تربتئے دمگا پاکستانئے پئوجا رۆکپتی بلۆچستانئے لهتێن تێل کشّانی سرا ارش کرت، بیست و دو نپر دزگیر کرت و تربتئے بندیجاها برتنت.
 3. دو مئیا کله گنجئے “بنی تراتم” نامێن کلّگئے جاهمنندان گۆن کهنۆج-کله گنجئے راهئے بند کنگا زهرشانی کرت. اے زهرشانی پمێشکا بوتگ که بنی تراتمئے کلّگا ساپ و پلگارێن آپ په نۆشگا نێست و سرکاری کارمستر مردمانی لۆٹ و واهگانی پسّئوا اے بارئوا ندئینت.
 4. دو مئیا چه پاکستانئے پئوجی و لشکری مردمانی تیرگواریا که بلۆچ تێل کشّانی سرا مان رۆدراتکی بلۆچستانئے یک هند و دمگێا بوتگ، سئید مهمد گۆرگێج پئیز مهمدئے مردێن چکّ که دشتیاریئے جاهمنندے بوتگ کشگ بوت.
 5. سئے مئیا بلۆچ بندیگ مهرداد نارویی که امرا سی و پنچ سالی بوتگ چه کندئے نادراهی و الاج نبئیگا دزّاپئے دلگاهی بندیجاها بێران بوت.
 6. چار مئیا سیاڈیئے لهتێن مردمان گرگانئے شهرئے جاهمنندے که نامی میری پلاهی انت دزگیر کرت و بێڈسّ و نشانێن جاگهێا برت. واجه میری پلاهی نه پێسرا کانودی رهبندێئے ردا لۆٹاێنگ بوتگ‌اَت و نه دزگیر بئیگئے وهدا آییارا دادگیرئے دزگیری هکمے پێشدارگ بوتگ.
 7. چار مئیا رۆدبارئے بزگران همے شهرئے پرمانداریئے دێما مچّ بوتنت و زهرشانی‌اِش کرت. آیانی زهرشانی پمێشکا بوت که کشت و کشاری بر و بروردانی نهاد سکّ جهل بوتگ‌اَت.
 8. شش مئیا مان یک مالجنگی و سلاهبندێن پل و پانچێا که واشئے شهرا سلاتینئے سهرئے دکّانا بوتگ، سامین شهنئوازی نامێن جاهمنندے کُشگ بوت. اے پل و پانچ انچێن جاگهێا بوتگ که چه پلیسا بازێن پند و راهے نێست‌انتی، بله انگت پلیسا اے بابتا دردوارێن گامگێجے نزرت.
 9. شش مئیا چه ٹکّ و تایپَهی جنگ و مێڑێا مان رئیگانا دو بلۆچ جاهمنند کشگ بوتنت. اے جنگ و مێڑ شهلی برّ و شهریاریانی نیاما بوتگ و بێران بوتگێن مردمانی پجّار تان اے وهدے نبوتگ.
 10. شش مئیا پهرهئے پلیسا دو لۆگئے سرا ارش کرت و دو نۆک ورناێن برات و یک کۆدکے آیانی ماتانی چمّئے دێما کشتنت. دو نۆک ورناێن براتانی نام: مهمد پوریان 18 سالگ و مهدی پوریان 20 سالگێن نۆک ورنا که امیر پوریانئے مردێن چکّ اَتنت. دانیال براهۆیی کادرئے مردێن چکّ هم هما کۆدک اِنت که دومی ارشا کشگ بوتگ.
  مهسن گلمهمدی پهرهئے دادگیرا گوَشتگ که اے سلاهبندێن ڈنگ بوتگ‌اَنت، بله چمدیستێن گواه و اے کئولیگانی کٹمانی هبر دگر اَنت و پوره دادگیرئے هبرانی هلاپا اَنت.
 11. هپت مئیا چهبارئے جنگلُک نامێن مێتگ که بازێن نێزگار و پوریاتگرئے پت و پیرکی هنکێن بوتگ اسرارێن چیزانی سئوبا مان آسا ستک و مردمانی کڈلّێن لۆگ مان آسا پُر بوتنت.
 12. اسماێل گمشادزهی نامێن ورناێا بژناکێن جنایتے کرت و وتی لۆگبانُک “هاجره هسئین بر” رند چه لٹ و کُٹّا گۆن چانکوا کشت. اسلامی جمهوریئے هکومتئے رهبند و کانودا مردسالاریئے ربیت دلبڈی داتگ.
 13. ده مئیا اێرانئے پئوجئے دریایی واکا وتی جندئے جنگی بۆجیگے گۆن میزااِلا جت و چه اشیا لهتێن لشکری کشگ بوتنت و لهتێن هم زدگ.
 14. ده مئیا بلۆچستانئے لهتێن کلب دار استانداریئے دێما مچّ بوتنت و زهرشانی‌اِش کرت. اے زهرشانی پمێشکا بوت که اے کلب داران ڈس کرونائے سئوبا بازێن مالی تاوانے لگّتگ‌اَت.
 15. هامد ملاهی ماهیگیرێن بندیگ که کرگانئے دریاپانی لشکریان دزگیر کرتگگ‌اَت، مینابئے دلگاهی بندیجاها دریاپانیئے دو لشکریئے دستا لٹ و کٹ کنگ بوت. دریاپانیئے لشکری گۆن دادگیرئے کارگسئے هکما زندانا مان بوتگ‌اَتنت.
 16. یازده مئیا اسلامی جمهوریئے هکومتئے پلیسا دزّاپئے اسپێتک نامێن جاگهئے سرا ارش کرت و اۆدئے بلۆچ جاهمنندانی لۆگ پرۆشت و هراب کرتنت. چه اے پلیسانی همراهان یکّێا گوَشتگ که اے پرشت و پرۆشئے هکم چه تهرانا آتکگ.
 17. یازده مئیا اسلام پئیام سێب_سۆرانئے جاهمنند ناشناسێن مردمانی دستا کُشگ بوت. پاسدارانئے ترُریستی سپاها تپنگ بهر کرتگ و بازێن مردمے سلاهبند کرتگ‌اَنت، چه اشیا بلۆچستانا بازێن نااێمنی جۆڑ بوتگ.
 18. یازده مئیا پلیسا گیاوان زمینّئے کرگان نامێن کلّگئے مردمانی لۆگانی سرا ارش کرت، ورناێن بلۆچ مهمد ملاهی هسئینئے مردێن چکّ دزگیر کرت، گاڑیئے سندوکئے تها دئور دات و گۆن وت برت.
 19. سێزده مئیا رۆدبارِ جنوبئے رزا آباد نامێن کلّگئے نۆک ورناێن جاهمنندے رۆدبار زمینئے دمگا مان گْورمێا بُکّت و بێران بوت.
 20. سێزده مئیا نۆک ورنا/ هبده سالگێن مهمد بلۆچی گِهئے پیربێشک نامێن کلّگئے جاهمنند چه زومئے ڈنگا بێران بوت. چه جاندراهیئے الکاپێن بند و بست و دئوا و درمان و داکت

بوت که دئوا و داکتریئے الکاپێن سهولت آییارا نرستگ‌اَت.

 1. بیست و شش مئیا پلیسا نگوَرئے نندۆک ابدلمجید هانه آباد پمێشکا که چه نگوَرئے شهرداریا کچّه چینی‌ای کرتگ‌اَت، دزگیر کرت و گۆن وت بێڈسّ و نشانێن جاگهێا برت.
 2. بیست و نه مئیا سئے نپر بلۆچستانئے شمالا هامونئے گورما چنگ هلگۆشکیئے کرّ و گورا چه یکدارێئے سرشگون بئیگا آپا بکّتنت.
 3. بیست و نه مئیا سیاڈی وزارتئے مردمان شستونا سئے نپری کٹمێئے سرا تیرگورای کرت. چه اشیا هالد سپاهی که گاڑیئے ڈلێور بوتگ و آییئے لۆگ بانک زدگَ بنت و آییئے چکّ بێرانَ بیت. اے تیرگوراری رند چه پٹّ و پۆلا بوتگ.
 4. سی و یک مئیا مینی بسێئے سرا تیرگواری بوت و لهتێن بندیگا په تچگا مۆه رست. اے مینی بس چه مینابئے هکدیوانا راه گپتگ‌ و دێم په همے شهرئے دلگاهی بندیجاها رئوگا بوتگ. مان آییا بندیگ نندۆک بوتگ‌اَنت.
 5. سی و یک مئیا یک ورناے که هشّکِ شستونئے نندۆک انت وتارا چه راهگوزانی پُهلا درتک که کرّ و گوَرئے مردمان آییارا رکّێنت. اے ورنائے مکسد چه اے کارا پدّر نه‌اِنت.
 6. سی و یک مئیا یک لانچے سیریکئے هور آزینی بندنا آس گپت و بازێن تاوانے چه اشیا لگّت. اے لانچئے تۆکا ولڈینگشَ کرتگ و پمێشکا آس لگّتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*