ارسالی شما… جاده روستاهای شمشی, گوهرت, شم سیاهان, بندرعبد و محمدآباد از توابع بخش لیردف 24 سالی میشه که به حال خودش رهاشده و کسی بفکرش نیست

جاده روستاهای شمشی, گوهرت, شم سیاهان, بندرعبد و محمدآباد از توابع بخش لیردف 24سالی میشه که به حال خودش رهاشده و کسی بفکرش نیست.

مسئولان همیشه دم از افتتاح و تخصیص بودجه و این چیزا میدن ولی هیچ کار عملی ما مردم شاهد نیستیم. وضعیت زیرساخت ها در به شدت ضعیف است و نه نمایندگان و نه مسئولان در فکر رفع این مشکلات هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*