ارسالی شما؛ به عنوان رسانه‌های بلوچستان اجازه ندهید مردمانی که خانه هایشان را عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران آتش زدند، جای دیگری کوچ دهند

ارسالی

سیاست خطرناکی در جریان است که زمین های ارزشمند #سواحل_بلوچستان را از مردم بلوچ بگیرند و روز به روز ترکیب جمعیتی را بیشتر به نفع غیر بومی، نیروهای امنیتی انتظامی، سپاهی و ارتشی عوض کنند.

ما باید در مقابل این سیاست مقاومت کنیم، سیاست کوچ اجباری بلوچ و تصرف زمین های بلوچ در خفا و با برنامه در حال اجراست.

در یک ماه اخیر سه نقطه ارزشمند در چهبار را به آتش کشیدند تا مردمانش را از خانه و کاشانه و سرزمینشان دور کنند:

۱. اسکله صیادی هفت تیر که عوامل سپاه خانه های اطرافش را آتش زدند و آتش به اسکله رفت و تور و ماهورهای مردم سوخت.

۲. خانه های جنگلوک که همه را آتش زده و مردم را از آنجا خارج کردند.

۳. حوزه ساحلی پلاژ که عوامل سپاه عمدی به آتش کشیدند.

دشمن برای اینکه حساسیت مردم را کم کرده و همچنین از احتمال واکنش مردم بیم دارد، دست به سیاست کثیف آتش زدن پنهانی این خانه ها و اخراج ساکنین بلوچ میزند.

شما اگر برای چند سال هم پیگیری کنید آنقدر موضوع را بین ادارات کش داده و پیج میدهند که دلسرد و ناامید از پیگیری شوید. به همین خاطر از همین الان که موضوع گرم است اجازه ندهید این مردم را جای دیگری اسکان بدهند.

جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگر است و پیش از همه خود بلوچستان باید از هر طریق ممکن نسبت به این سیاست فاشیسم مذهبی و ملی موضعگیری و اعتراض کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*