خبر

سیمسری کاٹانی هاس کنگ سپاه پاسداران و سرتایپهانے که نزامئے دستئے چێرا اَنت شستونئے تها

رَسانک نیوز شمبه رۆچا ۱۱ پروردین ۱۴۰۳، بازێنے چه بلۆچێن جهمنندانی سیمسری کاٹ که پێسرا چه رزّاکئے پروژها گپتگ‌اَنتش، پورهی سرا بند کنگ بوتگ و سپاه پاسداران و سرتایپهانے که …..ادامه خبر

خبر

نارضایتی کادر درمان و شورای شهرستان دشتیاری بدنبال بی‌کفایتی سرپرست دانشکده علوم پزشکی چابهار

به گزارش رسانک، بدنبال بی‌کفایتی و عدم توجه سرپرست دانشکده علوم پزشکی چابهار، آقای ایرج ضاربان به وضعیت شهروندان و همچنین کادر درمان و پزشکی در شهرستان دشتیاری با گذشت …..ادامه خبر

خبر

۲۰۲۳ئے سالئے بیست و یک نبشتگ بوتگێن هال چه بلۆچستانئے مردمانی لۆگانی هراب کنگ، هکومتی و نزامی نیروانی دستا بلۆچستانئے تها

رَسانک نیوز ۲۰۲۳ئے میلادی سالئے تها گۆن جم بوتگێن هالان اێرانئے جمهوری اسلامیئے دئولتی و امنیتی نیروان، ۲۱ جاه کم چه کم پنج بلۆچ نندێن شهرانی تها، مردمانی لۆگِش هراب …..ادامه خبر