خبر

سیمسری کاٹانی هاس کنگ سپاه پاسداران و سرتایپهانے که نزامئے دستئے چێرا اَنت شستونئے تها

رَسانک نیوز شمبه رۆچا ۱۱ پروردین ۱۴۰۳، بازێنے چه بلۆچێن جهمنندانی سیمسری کاٹ که پێسرا چه رزّاکئے پروژها گپتگ‌اَنتش، پورهی سرا بند کنگ بوتگ و سپاه پاسداران و سرتایپهانے که …..ادامه خبر