خبر

نارضایتی کادر درمان و شورای شهرستان دشتیاری بدنبال بی‌کفایتی سرپرست دانشکده علوم پزشکی چابهار

به گزارش رسانک، بدنبال بی‌کفایتی و عدم توجه سرپرست دانشکده علوم پزشکی چابهار، آقای ایرج ضاربان به وضعیت شهروندان و همچنین کادر درمان و پزشکی در شهرستان دشتیاری با گذشت …..ادامه خبر

خبر

۲۰۲۳ئے سالئے بیست و یک نبشتگ بوتگێن هال چه بلۆچستانئے مردمانی لۆگانی هراب کنگ، هکومتی و نزامی نیروانی دستا بلۆچستانئے تها

رَسانک نیوز ۲۰۲۳ئے میلادی سالئے تها گۆن جم بوتگێن هالان اێرانئے جمهوری اسلامیئے دئولتی و امنیتی نیروان، ۲۱ جاه کم چه کم پنج بلۆچ نندێن شهرانی تها، مردمانی لۆگِش هراب …..ادامه خبر