خبر

دلگانا نزامی نیروان ماشینئے سرا تیرگواری کرتگ چه درگیرها سئوبا دوێن نێمگا چار کس بێران و ٹپّیگ بوتگ

رَسانک نیوز پنجشمبه سَبا ۲۴ اسپند ۱۴۰۲، گۆن نزامی نیروانی سْراپ کنگ و تیرگواریان پنگئے مێتگا، ایست و بازرسی دێم په زهلکۆتئے راها بلۆچے و یک نزامی نیروے کُشگ و …..ادامه خبر

خبر

شستونئے شهرا بلۆچے، ناشناس و سلاهبندێن مردمانی تیرگواریئے سئوبا بێران بوتگ

رَسانک نیوز گوستگێن رۆچا ۲۳ اسپند ۱۴۰۲، نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان بلۆچ جهمنندێئے نێمگا ناهۆکئے چار راهئے سرا شستونئے شهرئے لاپا تیرانی آماچ و هما جاگهئے سرا بێران بوتگ. اے …..ادامه خبر