لۆگا بجلّێن

رسانک/ انچش که شما هم سرپد اێت کرونائے نادراهی مان بلۆچستانئے هند و دمگان رۆچ په رۆچ گێشتر شنگ و تالان بئیان انت. مئے دزبندی چه شما سجّهێنان اش انت که وتی چاگردی گند و نندان کمّ بکنێت و سکّ شرَّ بیت که مردم وتی لۆگا بجلّیت. کرونائے نادراهی یک انچێن سلّێن نادراهیے که اشیئے الاج انگت در نکپتگ. چه اے نادراهیا مردم باید انت وتا بپهرێزیت تانکه چه آییا رکّت بکنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*