تداوم معضل صف های طولانی سیلندر گاز شهرستان واش در سایه بی توجهی مسئولین

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، تداوم ‌صف‌های طویل سیلندر گاز در عباس آباد واش (خاش)، در سایه بی تفاوتی مسئولین موجبات نارضایتی شهرواندان را فراهم کرده است.

سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان به گونه ای است که مردم در این استان درگیر ساده ترین و نخستین نیازهای شهروندی، مانند سیلندرگاز، بنزین، نان، شیرخشک و اکنون روغن و تخم مرغ هستند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*