خبر

قفل شدن رمز بسیاری از کارت سوخت های شهروندان پس از هک شدن سامانه هوشمند شرکت نفت و عدم پاسخگویی مسئولین 

به گزارش رسانک، بدنبال هک شدن سامانه هوشمند شرکت ملی توزیع نفت کشور، رمز کارت سوخت بسیاری از دارندگان خودروها در زاهدان قفل شده و با گذشت بیش از سه …..ادامه خبر