خبر

یک بلۆچێن جهمنندے شستونئے تها امنیتی نیروانی دستا آوار جَنَگ بوتگ و آییئے لۆگئے سرا اُرش کنگ بوتگ

رَسانک نیوز پنچشمبهئے رۆچا ۱۴ دی۱۴۰۲، شستونئے تها اِتلاهاتئے کارگسئے نیروان یک بلۆچێن جهمنندے بِهنامئے جادها، اے شهرئے هۆشکئے دمگان بگئیر چه دادجاهئے هُکما آوار جتگ و رَند چه یک …..ادامه خبر

خبر

دُزآپئے تها چار جهمنندێن بلۆچئے نێمگا تیرگوارای و آیانی آوار جنَگ امنیتی نیروانی دستا، که یک چه آیان کسانێن چُکّے

رَسانک نیوز مرۆچیگێن شمبهئے سُهبا ۱۶ دی ۱۴۰۲، بازێنے چه امنیتی و نزامی نیروانی ماشین و موتوران، مجدیه ۲۹ و ۳۱ ئے سرا اُرش بُرتگ و تیرگواریِش کُرتگ و چار …..ادامه خبر