خبر

دُزّاَپئے مرکزی بَندیجاها بلۆچ بندیگے پاهۆ دئیگ بوتگ 

رَسانک نیوز دوشمبهئے بانگواها ۲ بهمن ۱۴۰۲، یک بلۆچێن بندیگیئے اێدامیئے هُکم، آمیدگسئے کارِندهان و دُزآپئے مرکزی بندیگئے سرمستران دستا اجرا کنگ بوتگ. اے بلۆچێن جهمنندئے پجّار “مسود ریگی”، ۲۴ …..ادامه خبر