جوانان و نبود امکانات ورزشی در گیاوان زمین

رسانک/ جوانان روستای آبکوهی خواستار ایجاد زمین فوتسال شدند.
روستای آبکوهی، شهر لیردف بندر جاشک واقع است. جوانان ورزش دوست روستای آبکوهی صاحب زمین خاکی فوتبال هستند اما این زمین شرایط مناسبی ندارد و به سبب سخت شدن زمین مدام باعث جراحت بازیکنان جوان روستا میشود.

روستای آبکوهی صاحب چندین تیم فوتبال در رده جوانان و نوجوانان است.
اهالی می گویند برای ترمیم زمین فوتبال روستا جهت شن ریزی چندین بار پیگیری کرده اند اما نتیجه نگرفته اند.

به گفته یکی از اهالی این روستا؛ جوانان روستا بسیار مشتاق هستند مثل بسیاری از روستاها صاحب زمین فوتسال چمن مصنوعی شوند و امیدواریم اداره ورزش و جوانان جاشک در جهت برآورده شدن خواسته جوانان ورزش دوست آبکوهی اقدام نماید.

وضعیت مناطق مختلف جدا شده از استان بلوچستان و سیستان از لحاظ شاخص های توسعه به شدت پایین می باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*