ارسالی شما؛در خبرها آمده بود که سرهنگ حیدرعلی کیخای مقدم از مصادره یک تن و 200کیلو انبه یک شهروند چهباری خبر داده بود.

ارسالی

آقای فرمانده در این شرایط که مردم نانی برای خوردن ندارند و فشارها از هر طرف مردم را در تنگنا قرار داده مصادره موز و انبه و قاچاق اعلام کردن آن از طرف جنابعالی و همفکرانتان کاری بسیار زشت و ناپسند است.

این ظلمی است که توسط شما دارد انجام می‌گیرد. کدام فرصت شغلی در این استان وجود دارد که مردم سر کار بروند. همه فرصت‌های شغلی در اختیار عده‌ای خاص هستند طوری که قوم اکثریت به شغل‌های کاذب روی آورده و دلیل آن هم تبعیض است.

جناب فرمانده این شرایط همیشه نمی‌ماند. کاری کنید که در آینده وقتی مردم شما را می‌بینند به شما احسنت بگویند نه اینکه شرمنده این مردم نجیب و خوب باشید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*