از استرداد عبدالله بزرگزاده توسط اطلاعات ترکیه جلوگیری کنیم!

به گزارش رسانک، عبدالله بزرگزاده طی یک پیام صوتی از زمان انتقال از بازداشتگاه میت (سرویس اطلاعات ترکیه) به بازداشتگاهی دیگر خبر داد.

ماموران اطلاعات ترکیه، او را پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۹۹ ساعت دو بامداد از منزل شخصی در آنکارا بدون برگه قضایی بازداشت کرده و بردند.

عبدالله بزرگزاده کنشگر سیاسی مدنی و برادر حبیب الله سربازی بنیانگذار کمپین فعالین بلوچ است.

نامبرده پیشتر خرداد ۹۷ در جریان اعتراضات مدنی نسبت به تجاوز گروه هایی یونی فرم پوش به دختران پهره بازداشت شده و برای او حکم ۱۱ سال زندان صادر شده بود که پس از آزادی با قید وثیقه کشور را ترک کرد.

وی مدتی است در تبعید خودخواسته و به طور قانونی در ترکیه ساکن بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*