اسامی ساختگی و جعلی شهرها

رسانک به نقل از سهاب/ منطقه ‌ای که امروز بنام بلوچستان و سیستان از آن یاد کرده میشود زمانی فقط بلوچستان بوده است.

رضاخان پهلوی بنابر سیاست هویت سازی خود یکی نام سیستان و دیگر نام زابل را به اسامی مناطق و شهرهای خود اضافه کرد.

سیستان منطقه ای قدیمی در جغرافیای افغانستان است که گاها به تصرف شاهان ایرانی(البته باید گفت که نام ایران در زمان پهلوی بر ایران اطلاق شد و قبل از آن فقط در کتب قصه و اساطیری استفاده شده است) در آمده است و زابل که بعنوان مهد رستم از آن یاد میشود نیز شهری قدیمی در افغانستان است.

درباره اصالت رستم نیز باید گفت که او یا بلوچ بوده و یا پشتون، اما به یقین فارس نبوده است. ( کتاب از مکران تا بلوچستان )

رضاخان برای اینکه هویت ذهنی خود را بسازد و رستم را مربوط به ایران نشان دهد سیستان و زابل ایران را بنیاد گذاشت.
حال آنکه این منطقه ای که آن را سیستان می‌نامند از قرن‌ها قبل مسکن بلوچها بوده و تاکنون نیز اکثریت مردم را طوایف بلوچ تشکیل میدهند.

در این سند نیز بوضوح از بلوچستان گفته شده که سیستان فعلی نیز جزیی از آن بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*