با تقسیم استان مخالفم

✍️کریم باشنده

مخالفم اول: مسئله استان پهناور بودن خاک آن نیست . در هیچ کجای جهان پهناور بودن خاک دلیلی مسجل برای عدم رشد نیست ولی در الفبای فلسفه سیاسی تبعیض از مصداق بارز عقب ماندگی ست. اگر یک حاکمیتی به طور سیستماتیک و دولتی برای یک اقلیت قومی و دینی مانع بگذارد، عقب ماندگی آن منطقه چندان دور از فهم نیست. مشکل ما بزرگی استان نیست بلکه عمق تبعیضی است که بر ما روا میرود.

دوم مخالفم: پیش برنده و پی گیر مستمر طرح تقسیم استان توسط کسانی صورت می گیرد که در این چهل سال بر بزرگترین مسند های حکومتی در استان تکیه زده اند و با این همه محرومیت مدیریت آنها همچنان گریبانگیر ماست. نگاه تبعیض آمیز توسط دستگاه همین حضرات در استان اجرا می شد، حال چگونه بر طرح تقسیم استان از جانب این حضرات بتوان اعتماد کرد ؟ آیا این طرح مصون از نگاه شائبه های قومی و دینی تدوین شده است ؟

سوم مخالف: بلوچستان یک استان معمول چون اصفهان ، سمنان ، یزد و یا کرمان نیست ، این یک جغرافیای هم پارچه قومی – فرهنگی است که همیشه از داشتن اقتدار جغرافیایی خود ، محروم مانده یا یعنی بخاطر هویت قومی و دینی در جغرافیای اش غریب تر از هر کس بوده است مطالبه اساسی این است من حقوقی قومی و شهروندی خود را مطالبه می کنم و طرح تقسیم یک مسیر انحرافی با آمایش جمعیتی و تضعیف یک پارچگی یک جغرافیا در مطالبات سیاسی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*