ارسالی…

کرونا ویروس بهانه ای شد برای کارمندان ادارات دولتی و دادگاه پهره ، کارمندان دولت نه تعطیل می کنند و نه کار مراجعین محترم را راه اندازی می کنند.

تعطیل نمی کنند که بالا دستی ها اجازه نمی دهند و کار مردم را انجام نمی دهند تا کرونا نگیرند !

مثلاً در دادگاه پهره برای مراجعین بدون پارتی و روستایی پروتکل های بهداشتی همراه با چاشنی توهین و تحقیر همراه است! اما برای مراجعین که آشنا هستند هیچ پروتکلی بهداشتی رعایت نمی شود بلکه در کمال تعجب با سرعت بالا کارشان راه می افتد!
و برایشان هیچ کس از داخل اتاق فریاد نمی زد که برو بیرون دم درب وایستا بیماری نیار با خودت!

این نگاه قوه قضاییه که مجری عدالت است خودش نوعی ظلم علیه مردم مظلوم است.
خداوند ویروس کرونا را عادل تر از قوه قضاییه آفرید چرا که بدون تبعیض به همه جامعه به صورت یکسان سرایت می کند.
امیدوارم که مجریان عدالت از این ویروس درس بگیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*