ویدئویی دیگر از خروش مردم خاش

رسانک/ دلیری و شجاعت مردم خاش در میان مردم بلوچ شهره خاص و عام است، بعد از جمعه خونین این شهر، سکوت دلاوران سرحد خیال باطلی بیش نیست که جمهوری اسلامی در سر می پروراند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*