خبر

مولوی عبدالحمید: جمعه خونین برنامه ای طراحی شده بود و مردم ما را مأمور نه، بلکه حاکمیت و نظام زده است.

به گزارش رسانک، مولوی عبدالحمید در جلسه مدیران مدارس دینی اهل سنت با اشاره به ممنوعیت های مکرر و رفتار تبعیض آمیز و دست باز افراد تندرو در برخود با …..ادامه خبر