خبر

بر عهده گرفتن کفالت سیاسی شعیب میر بلوچ زهی توسط رهبر حزب سوسیال دموکرات ایالت راینلاندفالتس

به گزارش رسانک، زبینه بتسینگ‌ لیشتنلا رهبر حزب سوسیال دمکرات در ایالت راینلاندفالتس آلمان کفالت سیاسی شعیب میربلوچزهی ریگی زندانی بلوچ محکوم به اعدام را بر عهده گرفت.  خانم زبینه …..ادامه خبر