خطرات و پیامدهای تقسیم بلوچستان

سخنان مهندس رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان در مصاحبه با تلویزیون کلمه، برنامه “سیمای بلوچستان”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*