کلهه گنجئے تها، دو ٹێلکشئے ٹپّیگ و بێران بئیگ گۆن ماشینئے تسادپ کنگ گۆن تیر برگئے پادگا

رَسانک نیوز

سئے شمبهئے رۆچا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، گۆن یک نئیسانێن ماشینیئے ڈیکّ ورگ گۆن تیر برگئے پادگیا کله گنجئل شهرا سلیمانیئے جادها، یک ٹێلکشێن ورناهے گۆن بازێن ٹپّان وتی ساهی چه دستا داتگ و یک ٹێلکشے ٹپّیگ بوتگ.

بێران بوتگێن ٹێلکشئے پجّار (مهمدرزا شمس دینی)، ۱۶ سالگ، مُهتارئے چُکّ و ٹپّیگ بوتگێن ٹێلکشئے پجّار (اَبُلپزل سدیکی)، ۱۹ سالگ، مجیدئے چُکّ، هر دوێن کله گنجئے نندۆک گوَشگ بوتگ‌اَنت.

ٹێلکشی چه هما کاران هساب بیت که بازێنے چه بلۆچێن جهمنندان چه بلۆچستانئے جاه جاهان، مناسبێن و مُدامێن کارئے نێستیا، ٹێلکشیئے نێمگا شُتگ‌اَنت که برے گۆن لهتێن وئیلان چۆ گاڑیئے چپّ کنگ و امنیتی و نزامی نیروانی تیرشانیا دێم په دێم بنت و آیانی جانا تهدید کنت.

گوَشگ ببیت که گۆن سالئے جم کُرتگێن هالان، ۲۰۲۳ئے سالا کم چه کم ۳۲۱ ٹێلکش گۆن نزامی نیروانی راستێن تیرگواریان، جادّهی وئیلان، نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان، هار و آس سۆچیان بێران و ٹپّیگ بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*