خبر

بنتئے شهرا یک بیماریئے جاه په جاه کنگ گۆن نادراهجاهئے تهتئے گۆما و باری وانتئے سرا آمبولانسئے نێستیئے سئوبا

رَسانک نیوز شنگ بوتگێن ویدئو نادراهجاهئے جاور هالا پێش دارگا اِنت که آمبولانسئے نێستیئے سئوبا یک نادراهے چه بنتئے نادراهجاها په نێکشهرئے نادراهجاها گۆن نادراهجاهئیے تهتا و وانتئے ماشینئے گۆما …..ادامه خبر