خبر

هیرمندئے تها، چار جهمنندێن بلۆچئےکُشگ و ٹپّیگ بئیگ گۆن مرزبانیئے تیرگواریان که سئے کس برات بوتگ‌اَنت

رَسانک نیوز دوشمبه شپا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، گۆن مرزبانیئے نیروانی تیررگواریان کندوئے هلکا چه هیرمندئے دمگان، دو بلۆچێن برات گۆن تیرئے ورگا وتی ساهِش چه دستا داتگ و یک براتے …..ادامه خبر

خبر

جُمَهئے هۆنێنئے یکّے چه ٹپّیگێنان په ادارۆکی چه زندان مرکزیئے دُزآپا آزاد بوتگ

رَسانک نیوز مرۆچی سئے شمبِه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، (اهمد اَلی کۆهکن) چه دُزاپئے جُمَهئے هۆنێن ٹپیگان شمبهئے رۆچا ۱۸ پروردین ۱۴۰۳، رَند چه اِشیا که دُزآپئے اداره اتلاهاتا لۆٹاێنگ و …..ادامه خبر