خبر
خبر

بزمان و پهرئے نیاما بلۆچ جهمنندے سرا سلاهبندێن مردمانی تیرگواری کرتگ زدگ بوت و رند چه چار رۆچ ٹپانی سگگا بێران بوتگ

رَسانک نیوز یکشمبهئے سُهبا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، بلۆچ جهمنندے چارشمبهئے بانگواها ۱۹ اردیبهشت، گۆن نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان آییئے ماشینئے نێمگا بزمان پهرئے نیاما ٹپّیگ کنگ بوتگ و مردمان پهرئے …..ادامه خبر

خبر

جالکا بلۆچ جهمنندے بێران بئیگ گۆن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریا

رَسانک نیوز جُمَه شپا ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، گۆن نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرگواریان جالکئے شهرا گُلشنئے مرکزا، بلۆچ جهمنندے گۆن تیرئے لگّگا ساهی چه دستا داتگ. اے کُشگ بوتگێن جهمنندئے پجّار …..ادامه خبر