پاکستانئے جنگی پهپادی و میزایلی اُرشا مان مگربی بلۆچستانا هاکا دوازده بلۆچ ٹپّیگ و بێران کرتگ

رَسانک نیوز

مرۆچیگێن بانگواها پنچشمبه ۲۸ دئے ۱۴۰۲، گۆن پاکستانئے میزایلی و پهپادی  اُرشا سئے مێتگ سرا، کَم چه کَم شش کۆدکێن چُکّ و چار جنێن اے میانا بێران کنگ بوتگ و یک جنێنے گۆن یک مردێنێا ٹپّیگ بوتگ‌اَنت.

چار کۆدکێن چُک بێران بوتگ، چُکّانی پجّار “ماهکان بلۆچ”، کساس سئے سال انتی و “بابر دۆست”، دو سال اِنت و “هانی دۆست”، سئے سال انت، هر دوێن دۆسێنئے چُکّ و “چراگ دۆست”، چُنت ماهگێن چُکّ و دوێن بێران بوتگێن جنێنانی پجّار “جان بی بی بلۆچ”، ۳۵ سال انتی و دۆستێنئے هم لۆگی و “نجمه بلۆچ” ‌اَنت.

چه آ دگه بێران بوتگ اَنت و ٹپّیگ بوتگ اَنت چه پجّارا هچ وڑێن هالے انگت سر نبوتگ.

گۆن پاکستانئے میزایلی اُرشا مان دِزّکا دمگ شستونا، کَم چه کَم هپت لۆگ هراب بوتگ و جهمنندێن مردمانی بازێن دلوت و دابّئوانے توتار کنگ بوتگ‌اَنت.

انچش پاکستانئے چه هپتێن اُرشان دو هکّ آبادئے هلکئے سرا گۆن پهپادان بوتگ.

گوَشگَ بیت که ائولی اُرش کساس بانگواهئے ساهت چارا بوتگ که اشیئے چُنت نپر کسانێن چُکّ و جنێن بێران و تپّیگ بوتگ‌اَنت و دومی اُرش کساس سُهبئے ساهت ششا و رَند چه اِشیا  که مردم وتی جسدانی در کنگئے گلاێش بوتگ‌اَنت، پدا بیڑ برتگ.

اێرانئے جمهوری اسلامیئے رژیما گوشتگ بێران و ٹپّیگ بوتگێن مردم “ڈنّی مردم “اَنت بله اے بلۆچ چه بُندرا همے آبرێچا جهمنندَ بوتگ‌اَنت و سالانی سال ‌اِنت که بلۆچستانئے مگربی نێمگا نشتگ‌اَنت، و دگه چُنت ده هزار بلۆچ، مان بلۆچستانا بے سجل اَنت.

پاکستانئے ارتش چۆکه گوَشگا اِنت که من بلۆچ سرمچارانی کمپانی سرا بیڑ برتگ که اهمے دمگان نندۆک بوتگ‌اَنت بله بلۆچ جُهد کار اے هبرا نمنّت، بله راست اِش اِنت که گئیر نزامی و هامێن بلۆچ مردمانی لۆگ پاکستانئے اَرتشئے تیرانی آماچ بوتگ‌اَنت اے اُرشئے نام  پاکستانئے ارتشا  “مرک په سرمچار”ئے ناما کرتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*