یک بلۆچێن زندانیێئے پاهۆئے هُکمئے اجرا کنگ بیرجندئے زندانا گۆن یک درجهێئے کمّیا (تخفیف)

رَسانک نیوز

پنچشَمبِهئے بانگواها ۲۷ مهر ۱۴۰۲، یک بلۆچێن زندانیے گۆن یک درجه کمّی، بیرجندئے زندانا، زندانئے سرمستر و دادجاهئے سرمسترانی دستا  اێدام کنگ بوتگ.

اے بلۆچێن زندانیئے پجّار “هُسئین اَلی دیل بلۆچ” ۲۷ سالگ (متولد ۱۳۷۵/۹/۹)، کادرئے چُکّ و سیاهمردئے دمگان زابلئے شهرئے نندۆک گوشگ بوتگ.

هال وشّئے هبرانی رستگێن هبران، اے بلۆچێن باشندَهئے جُرم نشهئے مئوادئے بارئوا گوشگ بوتگ.

هُسئین اَلی ۱۴۰۰ئے سالا، بیرجندئے تها نزامی نیروانی دستا دزگیر کنگ بوتگ و اے شهرئے انکلابئے دادجاها گۆن یک درجه کمّیا اێدامئے هُکما، مهکوم کنگ بوتگ بله بانگواهئے ساهتئے ۳:۳۰ پنچشَمبِه ۲۷ مهر ماها، بگئیر چه اشیا که پێسرا هال بدئینت، نِگهپان اپسرئے دستا ڈنّ چه بندا بَرگ بوتگ و بگئیر چه وتی لۆگئے مردمانی آسری گندُکا اێدام کنگ بوتگ.

گوشگی اِنت که هُسئین اَلی رند چه اشیا که مالوم بیت که په اێدامئے هُکمئے اجرا کنگئے واستا بَرگ بئیگا اِنت گۆن اپسرئے گۆمئے رئوگا اِنکاری کُرتگ و گوشتگی که آییئے هُکم اێدام اِنت بله گۆن یک دَرجهے کمّییا.

رند چه اے باشندهئے اێدام کنگا، چه بیرجندئے زندانا په آییئے کهۆلئے سرا زنگِش جتگ و آیانی چُکّئے اێدام بئیگئے هبرِش داتگ و چه آیان لۆٹتگش که جسدئے برگئے واستا بیرجندئے سردهانئیا (سردخانه) برئونت.

اے زندانیئے کهۆلئے مردمان گۆن بازێن اێدامئے مَسلهئے شۆهاز کنگا که گۆن یک درجه کمّیے بوتگ بله چه دادجاهئے و زندانئے سرمستران هچّ پسئوے آیانی دستا نئیاتکگ و نرستگ.

گوشگی اِنت که هُسئین اَلیئے کهۆلئے مردمان اشیئے واستا که هُسئین اَلیا یک دشتارے بوتگ نماز جنارهئے واستا آییئے بێجۆنێن دستِش هنّیبَند کُرتگ و آسیئے جۆنئے سرا شُکلات و بُگُڑا اِش رێتکگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*