مرسادئے نیروانی تهلی کنگ گۆن بلۆچێن ٹێل کشانی گۆما و یک ماشینێئے چپّ بئیگ راسکئے پیرکئورئے تها

رَسانک نیوز

پنچشمبه ۴ آبان ۱۴۰۲، مرسادئے نیروان پیرکئورئے سیمسرا که راسکئے شهرئے دَمگان اِنت گۆن ٹێل کشێن گاڑیانی دُمبال دئیگا، آیانی گۆما تهلی نشان دئینت.

نیرو نزامیان، گۆن ٹێل کشێن گاڑیانی دُمبال کنگا کم چه کم یک ٹێل کشّێن ماشینے چپّ بوتگ و چه جانی تاوانان هچ هالے نێست.

اے هم گوَشگ ببیت که ٹێل کشی یکّے چه آ کاران اِنت که بلۆچئے راج په لاچاری و کارئے نێستیا دێم په آییا شُتگ‌اَنت که بازێن هترے چۆ چپّ کنگ و دۆ گاڑیئے ڈوکّ ورگ و نیرو انتزامی و امنیتئے تیرانی دپا بئیگ، اشانا تهدید کنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*