مئولوی اَبدالهمید: په ما را اِے الّم بوتگ که تۆکا آیوکێن مردم (نفوذی)، مردمانی تها کاینت و مشکل اڈّ کننت

رَسانک نیوز

جمهه ۵ آبان ۱۴۰۲، مئولوی اَبدالهمید اسماێلزهی، دُزّآپئے جُمَهئے پێشنماز، جُمَهئے نمازئے سرا مردم و دئولتی سرمستری په آرامیئے واستا داوتی کرتنت و گوَشتی: گوَستگێن جمهئے تها من شما را په آرامیئے واستا تاکید کُرت، بله مئے واستا اے زانگ بوت که لهتێن مردم تۆکا آیۆکێن مردم اَنت و کاینت و مردمان شۆرێننت که مشکل اڈّ بکننت و همے واستا مردم تۆکا آیۆکێن مردمانی هئیال داریا بکننت و رند چه نمازا گۆن آرامی و الّاهئے یاتا دێم په وتی لۆگان رئوان بکننت و ما بایدنت وهدئے هئیالا هم بکنێن و هما درۆشما وتی کِردان نشان بدئیێن که مشکل گێشتر مبنت.

مئولویا ادامه دات: مردم بزاننت که آیانی هکّ و هکوکئے شۆهاز کنگ بوتگ و انگت هم شۆهاز کنگ بیت. و من مُدام گوشتگ که مسترێن مئے هَکّ دراهێن اێرانئے مردمانی هکّ‌اِنت چیا که ما هم اێرانئے یک ٹُکّرێن. و اگن مردمانی مشکل شَرّ ببنت گُڑا مئے مشکل هم شرّ بنت و کئومی و دینی و دَمگی مشکلانی شۆهازێنگ مئے دومی کار اِنت.

دُزّآپئے جُمَهئے پێشنمازا ادامه دات: منی هاسێن گپّ په سرمستران و دئولتئے کارِندهان اشی اِنت که هسّاسێن وهدئے هئیالداریا بکننت و چه وتا آرامی نشان بدئینت. گوَستگێن جمهئے تها بازێنے چه دزگیر بوتگێن مردمان نماز وانێن مردم بوتگ‌اَنت که دزگیر کنگ بوتگ‌اَنت و مارا اے امێت هست که دْراهێن زندانی و هاس سیاسی زندانی آزات ببنت. و دوێن گروپ بایدنت مزن دلی و دیر گندی نشان بدئینت تان که مشکل مستر و هسّاسێن جاهیا مرئونت و سر مبنت.

گوَشگی اِنت که هئورئے وجها و نماز جُمَهئے وانگ نبئیگ نمازجاهئے تها، چتّئے نبئیگئے وجها، جُمَهئے نماز مسیتئے تها هُلاسگ (خلاصه) کنگ و وانگ بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*