سئے نپرئے پجّار چه دزگیر بوتگێن زاهدانئے درشانیان

رَسانک نیوز

جمهه ۲۸ مهر ۱۴۰۲، امنیتی و نزامی نیروان، زاهدانئے جمهئے نمازا رَند چُنت سَد نپر بلۆچ دزگیر کُرتگ که آیانی تها بازێن چُکّے هم هۆر اِنت.

اے سئیێن دزگیر بوتگێنانی پجّار “هامد شیروزهی”، “مهمد اَلی پاگرد(براهویی)”، “آمر شیروزهی” و سئیێن زاهدانئے نندۆک گوشگ بوتگ‌اَنت.

گوشگی اِنت که لهتے چه دزگیر بوتگێنان زاهدنئے مرکزی زندانا و (زندان و کانون و اصلاح و تربیت زندان) بَرَگ بوتگ‌اَنت و چه بازێنێئے هالا هچ هبرے نێست.

گوشگی اِنت که دوشمبه ۱ آبان ۱۴۰۲، زاهدانئے انتزامی پرماندها اکرار کُرتگ که مهر ماهئے ۲۸می رۆچا گۆن مردمانی درشانیان و آ دگه رۆچان ۳۵۲ نپر دزگیر کنگ بوتگ. اے آمار انگت توانیت گێشتر چه آ چیزے ببیت که اشان اکرار کُرتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*