په وانگجاهئے رئوگا گۆن نۆدربرانی جانئے گوازی کنگ سربازئے دَمگان

رَسانک نیوز

سربازئے وانگجاهئے بےسرویسیئے سئوبا، بازێنے چه چُکّان نادر اَنت که گۆن ٹێل کشێن گاڑیان سئوار ببنت و وانگجاها برئونت.

چه یک نێمگے سرمسترانی بێپگریئے وِجها و چه یک نێمگے ائولی آسودگی چیزانی نبئیگئے وَجها، چۆ بوتگ که نۆدربرانی واستا سک گران تئوام بئیگا اِنت چۆ که نادار و سُستێن مردم چه وانگا دور بوتگ‌اَنت و وانگ و زانگِش انگار کُرتگ.

بلۆچستانئے بازێن دَمگێئے هال و رۆچ چۆ سربازئے جژانئے دابا یکّ اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*