زاهدانئے دادستانئے گئیر هکیکتێن گپّ په بلۆچێن سیاسی زندانیے وتکُشی زاهدانئے زندانا/ زندانیئے مات دادستانئے اے گپّا رَد کنت

رَسانک نیوز

دوشمبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲، یک بلۆچێن سیاسی زندانیے گۆن “اسلم سدیکی” پجارا و ماروپ اِنت په “اسُک ایرانشهر”ی ۲۳ آزر ۱۴۰۱ آ دزگیر کنگ بوتگ و زاهدانئے زندانئے سرمسترانی بازێن سهت گیری و پشاران، زندانئے ۹ می بندا و رند چه ده ماهئے گوَزگا و آییئے بلاتکلپیا، گۆن وتی گردنئے رگئے جنگا وتکُشی کُرتگ.

همے واستا، گوَستگێن رۆچا ۲۰ مهر ۱۴۰۲، زاهدانئے دادستان، مهدی شمس آبادی گۆن هکومتی رسانکانی گپّ و ٹالا، گۆن گئیر هکیکتێن گپان گوَشتگی که اے وتکُشی درگێن گپے که هچ، چُشێن زندانی مردم زاهدانئے زندانا نێست.

در هالے که اسلم سدیکی بلوچێن سیاسی زندانی و مجازی کارکنۆک “نزامئے هلاپئے جار جنۆک و گۆن زِدّێن رسانک و گروپانی کمک‌کاریئے” جُرما اێرانشهرئے امنیتی نیروانی دستا دزگیر کنگ بوتگ و پدا زاهدانئے زندان مرکزیا برَگ بوتگ.

گۆن زاهدانئے دادستانئے گئیر هکیکتێن گپّان، اے بلۆچێن زاندانیئے ماتا گۆن تئوارێئے شِنگ کنگا، دادستانئے گپّی رد کُرتگ و داداستانئے گپّی دستگاه کزاهیئے مئیارئے کبول نکنگ په وتی چُکّئے جانئے دْراهی گوَشتگ.

سدیکئے مات اے تئوارئے تها گوشیت:”من اسلمئے مات آن، شما گوَشێت که اسلم چه زندانا آزات بوتگ، اگن آزات بوتگ گُڑا وتی گِسا آتکگ‌اَت. اسلما وتی دستئے رگ جتگ انّو من نزانان زندانئے تها زندگ‌اِنت یا بێران بوتگ. شما گوَشێت آزات بوتگ بله آزات نبوتگ اگن آزات بوتێن گڑا لۆگا واتر بوتگ‌اَت. زلور شما منی چُکّئےسرا یک بلاهے آورتگ که لۆگا واتر نبوتگ چییئے واستا په درۆگ گوشێت که آزات بوتگ؟”

گوشگ بیت که سئے شمبه ۱۸ مهر ماها اسلمئے هلکئے مردم زاهدانئے زندان و دادجاها شنگ‌اَنت و رند چه آییئے وتکشیا آییئے جانئے سلامتیئے جُستا شُتگ‌اَنت و آییئے لۆگئے مردمانی اێوکێن هال و بود اِش اِنت که آییئے زندانئے هم بندا گوشتگ که اسلما وتی دستئے شاه رگ جنگ و وتکُشی کُرتگ و زندانئے نادراه‌جاها برگ بوتگ و دگه هچ هبرے نێست.

گوشگ بیت که ۲۰ مهر ماهئے شپا اسلمئے لۆگئے مردم گۆن تماس تلپنی گوشگ بوتگ:«اسلم کُماهئے تها اِنت و آییئے وتکُشیئے گپّا گوشێت که درۆگے و انچۆ که چه کمایا در بئیئیت ما آزاتی کنێن». آیان زۆر کُرتگ که آییئے وتکُشی درۆگے گوشگ ببیت.

پێسرا و اسلمئے دزگیرئے زمانگا امنیتی نزامیان آییئے لۆگئے مردم تهدید کُرتگ‌اَنت که اسلمئے دزگیرئے گپّا جار مجنێت اگن نه اسلما نزامئے زدێن مردمێئه جُرما اێدام کنێن و همے تهدیدئے وجها اسلمئے دزگیری هال شنگ کنگ نبوتگ.

کساس یک ماهے چه اسلمئے دزگیریا رند آییئے زۆرانکێن اکرار “اُسک تروریستی گروپانی کُمکّ‌کار” هامونئے کارداما شنگ کنگ بوتگ.

اسلم سدیکی، ۲۳ سالگ، مهمد اسلامئے چُکّ، گۆن اسُک ایرانشهریئے پَجّارا که اێرامشهرئے جهمنند اِنت گوَستگێن سالا مجازیئے کار و زارانی گۆما که واش و زاهدانئے هۆنێن جمهئے بارئوا گپّی کُرتگ و  اێرانشهرئے اتلاتی نیروانی دستا دزگیر کنگ بوتگ و [جار کنۆک په نزامئے زِدا و کمک‌کاری گۆن رسانک و زدێن گروپان]  هُکم دئیگ بوتگ و رند چه ده رۆچا چه اێرانشهرئے زندانا، زاهدانئے زندانا برگ بوتگ و گۆن زۆرێن اکراران په بێران بوتگێن و درشانێن گپانی شنگ کنگا و آیانی گپانی سر کنگ په ڈنّی پارسی رسانکانی سرا اکراری کرتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*