یک بلۆچێئے اێدام مان بمئے زندانا

رَسانک نیوز

سئے شمبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲، یک بلۆچێن زندانیے که بمئے زندان بند بوتگ، زندانئے سرمستر و دادگاهئے سرمسترئے هُکما اێدام کنگ بوتگ.

اے بلۆچێن باشندهئے پجّار “هسئین الیزاده” ۳۰ سالگ، ایرانشهرئے نندۆک و اکبرئے چُکّ و کرمان  ریگانئے کهۆلئے جهمنند گوَشگ بوتگ.

گۆن اے هبرا چۆ گوَشگ بیت، هُسئن ده سال پێش آدم کۆشیئے جُرما، ریگانئے تها دزگیر و بَمئے زندانا بَرَگ بوتگ و   اے شهرئے دادگاه انکلابئے هُکما، اێدامئے هُکم په آییا دئیگ بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*