سیمسرئے نیروانی دستا بلۆچین کۆپگبرێن ٹێل کشانی جَنَگ و چۆپگ زابل میلکئے سیمسرا

رَسانک نیوز

چارشمبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲، جمهوری اسلامیئے رژیم سیمسرئے نزامی نیروان، زابل میلکئے سیمسرا بلۆچین کۆپگبرێن ٹێل کش که چنت لیتر ٹێلے برۆک‌ بوتگ‌اَنت، جَتَگ و چۆپتگ‌اَنتش.

گوَشگ بیت که نزامی نیروان گئیر کانونی درۆشما اے مردم جَتَگ‌اَنت و اشانی کۆپگبریئے اڑاند بوتگ‌اَنت.

چۆ هم گوشگ ببیت که ٹێل کشّی یکے چه هما کاران اِنت که باشندهێن بلۆچان په لاچاری و بێکاریئے وجها اے کارئے پدا رئونت که اے کار بازێن هَتر و ترسێئے هئیال چۆ چپّ کنگ و گجرێن نزامی و امنیتی نیروانی تیرشانی و آیانی جانئے هتر هست‌اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*