اێرانئے تها چُکئے رۆچ/ چُکّانے که گۆن بێدرویی و نادزرسیا اێرانئے اسلامی جمهوریئے دستا کُشگ بوتگ‌انت

رَسانک نیوز

مرۆچی یکشمبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲، اێرانئے سالدارا اے رۆچ په چُکّانی نامئے سرا، نام بندگ بوتگ. اے وڑا اِنت که یک سالیئے تها چُنت ده نپر دْراهێن اێرانئے تها گۆن ایرانئے نزامی و امنیتی نیروان و په زانت دێم په دێمێن تیر گواریان بێران بوتگ‌اَنت.

دزآپ و واشئے هۆنێن جمه، مهرئے هشتمی رۆچا و ۱۳ تیر ۱۴۰۱، کم چه کم بیست چُکّ گۆن زالمێن اێرانئے اسلامی جمهوریئے دستا کُشگ جَنگ و بێران کنگ بوتگ‌اَنت.

گێشتر چه اشیا چُنت هزار چُکّ مان بلۆچستانئے دَمگان گۆن سرکارئے منسبدارانی چه ناپلگاریا گۆن پرک و پێران اگده دارانی نێمگا وانگ جاهانی نێستیا چه وانگا پَشت کپتگ‌اَنت.

انچۆ امنیتی نیرو و اێرانئے جمهوری اسلامی نزامیان، دُزآپئے هۆنین جمهئے سالرۆچا، چُنت ده نپر چه کسانێن چُکّان که کساس ۱۸ سالِش بیت دزگیر کُرتگِش که بازێنے چه آهان اُستان سیستان و بلۆچستانئے زندانان بندیگ‌اَنت.

گوَشگ بیت که اێرانئے هکوک بشرئے انجُمن نروژئے تها اِنت فروردین ماه سال ۱۴۰۲، جاری جَتگ که توانتگی ۵۳۷ نپرئے پجّار چه کُشتگ بوتگێنان کم چه کم ۶۸ چُکّ مان اے نۆکێن زرمبشئے ناما نبیسگ بوتگ. بله جمهوری اسلامیا هچ یکے چه اے چکانی بێران بئیگا نمَنّیت، چۆ کیان پیر فلکئے مرگا تروریستانی سرا داتتگی و وتی نامئے سرا کبولی نکرتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*