پاسدار محمد کرمی استاندار نظامی بلوچستان کیست؟

وی همکار نورعلی شوشتری  فرمانده نیروی زمینی سپاه بود. فرمانده دانشگاه علوم و فنون نظامی امیرالمؤمنین دانشگاه افسری نیروی زمینی سپاه پاسداران در اصفهان بود.

سال گذشته توسط دولت آمریکا به دلیل کشتار آبان ٩٨ و نقض فاحش حقوق بشر تحت تحریم قرار گرفت، چهار ماه بعد از اسفند ٩٨ ترفیع درجه یافت و در اسفند ۱۳۹۸ از سوی محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، به عنوان فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی  جنوب شرق کشور منصوب شد. 

یکسال بعد کشتار وحشتناک سوختبران  بیگناه بلوچ در مرز شمسر شستون (سراوان) را مرتکب شد. 

وی در پرونده خویش جمعه خونین زاهدان و جمعه خونین خاش را دارد و به همین دلیل چند هفته پیش از سوی دولت کانادا نیز تحت تحریم قرار گرفت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*