فراخوان اعتصاب توسط کسبه دشتیاری و پلان در اعتراض به کشتار جمعه های خونین و همبستگی با اعتصابات سراسری

به گزارش رسانک، کسبه و بازاریان دشتیاری و پلان در اعتراض به کشتار جمهوری اسلامی در جمعه های خونین زاهدان و خاش، همراهی با خانواده شهدا، ملت کورد و دیگر ملت های تحت ستم جغرافیای ایران فراخوان به اعتصاب سراسری دادند.

بر اساس این فراخوان، قرار است بازاریان نوبندیان، دشتیاری و پلان در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر به قیام و اعتصابات سراسری بپیوندند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*