ھموطنان آزاده

چهل و یک روز از آغاز انقلاب شما با شعار فراگیر”زن”، “زندگی”، “آزادی” که مورد حمایت زنان سرتاسر ایران و جھان قرار گرفت، می‌گذرد.

در این ۴١ روز، ساختار اهریمنی جمهوری اسلامی را در سراشیبی سقوط تندی قرار داده اید و تا صبح آزادی راهی نمانده است اما نیروھای سرکوبگر و اجیر این رژیم خونخوار، جان عزیزانی را از میان ما مردمان ایران هم گرفته است.

چھارشنبه چھارم آبان ماه چھلُّم مھسا(ژینا) امینی بود و پنجشنبه پنجم آبانماه چھّلم عزیزی دیگر از دخترانمان “نیکا شاکرمی” است.

برای اداء احترام به او و همه مبارزانی که در ایران قربانی جنبش آزادی و برابری شده اند، بعد از ظهر پنجشنبه پنجم آبانماه ١۴٠١ ساعت ١٣ در خرم‌آباد به طرف روستای “حیات الغیب” برای بزرگداشت چھلّم اوحرکت می‌کنیم.

در شهرهای دیگر نیز در همان ساعت به یاد نیکا و دیگر جانباختگان راه آزادی و برابری به خیابان خواهیم آمد. یاد جانباختگان آزادی و برابری در دل مردمان ایران و تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
کنگره ملیت‌های ایران فدرال
شورای دمکراسی‌خواهان ایران
۴ آبان ماه ۱۴۰۱

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*