خبر

اعتراض دانشجویان دانشگاه تربیت معلم فرهنگیان پردیس مطهری دزاپ

رسانک/ روز گذشته ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم فرهنگیان پردیس مطهری دزاپ (زاهدان) نسبت به مدیریت ضعیف “علیرضا کیخا” رئیس دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان این …..ادامه خبر