رئیسی در مقابل سوال خبرنگار در خصوص نقش او در اعدام های ۶۷؛ «باید تقدیر و تشویق شوم»

ابراهیم رئیسی، در اولین نشست خبری خود پس از تصاحب کرسی ریاست دولت سیزدهم، از سوی خبرنگار الجزیره، در مورد نقش خود در اعدام های ۶۷، قرار گرفتن در لیست تحریم های حقوق بشری و درخواست محاکمه او از سوی برخی نهادهای حقوق بشری مورد سوال قرار گرفت.

او در پاسخ، بدون اشاره به نقش خود در اعدام های ۶۷ مدعی شد که «به عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم» بوده و «حقوق بشر، محوری ترین نکته‌ای بوده که در همه مسئولیت ها» دنبال کرده است.

او همچنین اظهار داشت که بابت این موضوع باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد!

رئیسی در بیش از چهار دهه از حیات رژیم جمهوری اسلامی، در مراتب مختلف دستگاه قضایی در بسیاری از اشکال نقض حقوق بشر از جمله اعدام تا صدور احکام زندان، شکنجه و قطع دست تا سرکوب و توجیه سرکوب و نقض حقوق زنان و بهائیان و سایر جمعیت ها مسئولیت داشته است. او به سبب عاملیت موثر در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در تهران، از سوی منتقدان “آیت الله قتل عام” نام گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*