خبر

ارسالی

شرکت در انتخابات تاییدی بر سیاست های اشتباه رژیم جمهوری اسلامی ایران در که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را له پایین ترین سطح رسانده است. این فیلم که خدمت …..ادامه خبر